La crisi de 2020 originada per la COVID19 pot considerar-se com una crisi única pel seu origen, característiques, magnitud i conseqüències. La pandèmia ha generat un doble shock d’oferta i demanda, induït per les restriccions imposades per les autoritats per protegir la població que, previsiblement, provocarà la major recessió soferta per Mèxic en la seva història recent.

Per compensar aquesta contracció, les autoritats han aplicat una política econòmica lleument expansiva, sense perdre de vista l’estabilitat pressupostària i de preus. Malgrat l’elevat grau d’incertesa i les dificultats existents, es pot observar una clara reactivació de l’economia a partir del tercer trimestre. Si Mèxic aconsegueix aprofitar les seves fortaleses, cal esperar que aquesta recuperació continuï en 2021.

document-mexicana

Més informació:

  • Pots descarregar el document aquí