L’Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC), pertanyent al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va fer públicar el passat 26 de novembre una modificació de les bases d’ajuts al sector del llibre.

Les principals modificacions son:

1. L’editorial ha d’haver publicat un mínim de sis títols en català o occità l’any anterior al de concessió de la subvenció. En el cas d’editorials de nova creació és suficient que hagin publicat un mínim de sis títols en català o occità l’any de concessió de la subvenció. Als efectes d’aquestes bases es considera editorial de nova creació aquella que s’hagi constituït en l’any de concessió de la subvenció o en l’any anterior al de la concessió de la subvenció.

2. Per a obres en català, els tiratges han de ser d’un mínim de 500 exemplars i d’un màxim de 2.000 exemplars. Les obres en occità han de tenir un tiratge mínim de 300 i un màxim de 1.500 exemplars. En tots dos supòsits, un cop deduïts els exemplars no venals, d’acord amb el contracte amb la persona responsable de l’autoria.

3. El nombre de títols que una editorial pot presentar per optar als ajuts per a l’edició de llibres previstos en aquestes bases no pot ser superior al 60% dels títols publicats en català o occità per l’editorial sol·licitant en l’any anterior al de concessió de la subvenció, exclòs del còmput el llibre d’ensenyament tal com el defineix la lletra a) de la base 4. Aquest requisit no serà d’aplicació a aquelles editorials de nova creació i a aquelles editorials que hagin publicat un màxim de sis títols en català o occità l’any anterior al de la concessió de la subvenció.

4. Publicar, com a mínim, sis títols en català o occità l’any de concessió de l’ajut.

 

Més informació: