LOGO-ICECL’Institut Català de les Empreses Culturals ha publicat la convocatòria, en règim de concurrència no competitiva, per a la concessió de subvencions per a la realització de diagnosis ambientals per a empreses o entitats del sector cultural (ref. BDNS 680127).

L’objecte d’aquesta línia de subvencions és la concessió de subvencions per realitzar diagnosis d’empreses o entitats, o de projectes, dels àmbits de les arts escèniques, de les arts visuals, l‘editorial, la música, l’audiovisual i de la cultura digital, en les següents modalitats:

  • Diagnosi ambiental: s’entén per diagnosi ambiental l’estudi genèric dels principals aspectes ambientals que afecten els processos i pràctiques de les empreses o dels seus projectes (consums d’aigua, d’energia, producció i gestió de residus, mobilitat, ), com a fase prèvia i necessària per poder fer, posteriorment, els plans o estudis de caràcter més específic per millorar la gestió de la sostenibilitat ambiental i reduir la petjada de carboni.
  • Diagnosi d’accessibilitat: S’entén per diagnosi d’accessibilitat l’estudi genèric de les principals necessitats i dels punts forts de les empreses, entitats o dels seus projectes, en accessibilitat comunicativa, física, de continguts, d’activitats i de serveis i les seves campanyes de difusió. La diagnosi serà la base dels plans o estudis d’accessibilitat de caràcter més específic, que elaboraran i planificaran les propostes de millora per adequar-se a la Llei 13/2014, de 30 d’octubre, d’accessibilitat.

Tant la diagnosi ambiental com la diagnosi d’accessibilitat s’han de dur a terme mitjançant la contractació de serveis professionals externs de consultoria.

Les subvencions que es concedeixen d’acord amb aquestes bases tenen la consideració d’ajuts de minimis, regulats pel Reglament (UE) 1407/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea als ajuts de minimis (DOUE L352, de 24.12.2013).

El període per presentar sol·licituds és del 14 de març al 13 d’abril del 2023, tots dos inclosos!

Us recomanem que llegiu atentament les bases.

Us recordem que és obligatòria la tramitació telemàtica de les sol·licituds. Per poder-la fer cal disposar d’un certificat digital.

Consultes:

  • Continguts de la línia de subvenció: 93 552 91 60 – sostenibilitatambiental.icec@gencat.cat
  • Tramitació telemàtica: 93 552 91 66
  • L’horari d’atenció telefònica es de 9 a 14 h. de dilluns a divendres