Estatuts del Gremi d’Editors de Catalunya

Última actualització: 15 de maig de 2013

Títol I: Del Gremi i els seus agremiats

CAPÍTOL I: CONSTITUCIÓ I FINALITATS DEL GREMI

Article 1r.:

Es constitueix el Gremi d’Editors de Catalunya, en règim d’autonomia i en el camp delimitat per la legislació vigent.

Les seves finalitats són la representació, gestió, foment i defensa dels interessos comuns dels seus membres, d’acord amb les normes d’aquests Estatuts.

Article 2n.:

El Gremi té autonomia plena per a l’administració dels seus bens i cabals.

Article 3r.:

El Gremi podrà realitzar totes les activitats i operacions, comercials o no, així com tota mena de serveis i activitats col·lectives que interessin la majoria dels seus membres, sense que, en cap cas, ho faci amb finalitats lucratives o especulatives.

Article 4t.:

El domicili del Gremi queda establert a Barcelona, carrer de València número 279. La duració del Gremi serà indefinida.

CAPÍTOL II ELS MEMBRES DEL GREMI, LLURS DRETS I OBLIGACIONS

Article 5è.:

El Gremi estarà integrat per:

 1. Membres de Ple Dret: Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat que exerceixin legalment, d’una manera regular i contínua, i com a activitat principal, l’edició de llibres.
 2. Membres Adherits:

2.1. Totes aquelles persones físiques o jurídiques de caràcter privat, que, de forma legal, regular i contínua, exerceixin com a activitat secundària l’edició de llibres.

2.2. Aquelles persones físiques o jurídiques que de forma legal, regular i contínua es dediquin a l’edició d’altres publicacions sempre que la seva activitat, a criteri de la Junta Directiva i amb la ratificació de l’Assemblea General, mereixi ser considerada editorial..

El Gremi desenvoluparà les seves activitats dins el marc territorial de Catalunya. No obstant, també podrà actuar en altres àmbits, per raó d’acords amb empreses a títol individual o amb entitats associatives professionals, de més ampli abast territorial.

Article 6è.:

Seran drets comuns de tots els membres del Gremi els següents:

 1. Assistir a les reunions de l’Assemblea General amb dret de veu.
 2. Exercir la representació que els sigui concedida en cada cas.
 3. Participar a les Comissions que estableixi el Gremi, així com intervenir en els serveis, obres i institucions socials que en depenguin, d’acord amb les normes legals i estatutàries.
 4. Rebre informació sobre les activitats del Gremi i altres associacions o federacions en què aquest participi.
 5. Fer ús dels serveis comuns que el Gremi estableixi.
 6. Exercir les accions i recursos pertinents en defensa de llurs drets, en l’àmbit del Gremi i instar-lo a què interposi les accions i els recursos que calguin en defensa dels interessos professionals comuns.

Seran drets reservats als membres de Ple Dret:

7. Exercir el dret de vot a l’Assemblea General.
8. Elegir i ésser elegit per a llocs de representació i exercir càrrecs directius.
9. Intervenir en el govern i en les gestions econòmiques i administratives del Gremi.
10. Sol·licitar i obtenir explicacions sobre l’administració i gestió de la Junta Directiva o dels mandataris del Gremi així com tenir accés als llibres de comptabilitat.

Article 7è.:

El Gremi podrà prestar als seus membres els serveis d’interès comú que s’expressen:

a) Informació i assistència tècnica, comercial, econòmica, laboral i jurídica.
b) Propaganda i promoció.
c) Estudis de mercats.
d) Desenvolupament i programes d’investigació.
e) Assistència a fires i exposicions.
f) Creació de serveis que realitzin activitats colectives en interès dels seus membres.
g) Gestió i tramitació colectiva de tota mena d’assumptes en interès dels membres del Gremi.
h) Qualsevol altre servei que sigui considerat d’interès per a la majoria.

Article 8è.:

Els deures dels membres del Gremi són:

a) Cenyir llur actuació a les normes estatutàries.
b) Complir els acords de l’Assemblea General i les normes que assenyali la Junta Directiva per a dur a terme aquests acords.
c) Satisfer amb puntualitat les quotes que s’estableixin i afrontar les obligacions del Gremi originades per acords previs de l’Assemblea General.
d) Facilitar informació solvent i responsable sobre totes aquelles qüestions que no siguin de caràcter reservat, quan ho soliciti la Junta Directiva perquè consideri que són d’interès comú per al Gremi.
e) Mantenir la col·laboració que calgui, en interès del bon funcionament del Gremi, amb el plantejament de les qüestions, problemes o necessitats d’interès comú que puguin sorgir, de manera que el Gremi pugui prendre la seva representació en les gestions que calgui realitzar.

Article 9è.:

Els requeriments per a l’ingrés de nous membres en el Gremi seran:

 1. L’exercici de l’activitat editorial, d’acord amb l’article 5è d’aquests Estatuts.
 2. Sol·licitar l’adscripció al Gremi per escrit.
 3. Pagar la quota d’ingrés que hi hagi establerta.

Article 10è.:

Les causes de baixa en el Gremi són:

 1. Necessàriament, la cessació de l’activitat editorial o el fet de no exercir-la durant dos anys consecutius.
 2. Potestativament, per voluntat del propi interessat; aquest haurà de cursar la seva solicitud a la Junta Directiva, per escrit, i haver-se posat al corrent en el pagament de quotes.
 3. L’incompliment de les obligacions estatutàries.
 4. Faltes contra l’ètica professional.

Títol II: De l’organització i funcionament del Gremi

Article 11è.:

El Gremi és regit i administrat per l’Assemblea General, la Junta Directiva i el President.

CAPÍTOL I: DE L’ASSEMBLEA GENERAL

Article 12è.:

 1. L’Assemblea General és l’òrgan suprem del Gremi; els seus membres en formen part, per dret propi i irrenunciable, amb l’abast que per cada categoria estableix l’article 6è.
 2. Els membres del Gremi, reunits en Assemblea General legalment constituïda, decidiran els assumptes propis de la competència de l’Assemblea, per majoria de vots dels membres de Ple Dret.
 3. Tots els membres restaran sotmesos als acords de l’Assemblea General, inclosos els Membres Adherits, els absents, els dissidents i els que, essent-hi presents, s’hagin abstingut de votar.

Article 13è.:

L’Assemblea General té les facultats següents:

a) Modificació d’Estatuts del Gremi.

b) L’adopció d’acords relatius a la representació, gestió i defensa dels interessos professionals dels seus membres.

c) El control de l’activitat i gestió de la Junta Directiva.

d) L’aprovació dels pressupostos anuals de despeses i d’ingressos i de la Memòria anual d’activitats, així com el nomenament de dos censors de comptes.

e) La solicitud i, arribat el cas, la dissolució i liquidació del Gremi.

f) L’elecció dels membres de la Junta Directiva, així com llur destitució i substitució.

g) Establir les línies generals d’actuació que permetin que el Gremi compleixi les seves finalitats.

h) Fixar les quotes que els membres del Gremi hauran de satisfer.

i) Ratificar o rectificar els acords presos per la Junta Directiva amb caràcter provisional sobre l’admissió o baixa de membres del Gremi.

j) Prendre les mesures que calguin per tal de prevenir la competència deslleial.

k) Impedir i, arribat el cas, denunciar la realització de pràctiques dirigides a restringir la competència de tot allò que s’oposi a les disposicions legals vigents sobre aquesta matèria, així com els casos d’intrusisme professional.

La relació de facultats indicades en aquest article té un caràcter merament enunciatiu i no suposa cap limitació a les atribucions àmplies de l’Assemblea General.

Article 14è.:

 1. L’Assemblea General es reunirà en sessió ordinària, quatre cops a l’any com a mínim, dins de cada trimestre natural.
 2.  L’Assemblea General es reunirà amb caràcter extraordinari tantes vegades com calgui, a requeriment de la Junta Directiva o bé quan ho soliciti un nombre de Membres de Ple Dret del Gremi que representi, com a mínim, un vint per cent del total.

Article 15è.:

 1. La convocatòria de les Assemblees Generals, tant ordinàries com extraordinàries, es farà per escrit; les comunicacions s’adreçaran a tots els membres amb una anticipació de vuit dies com a mínim. La convocatòria expressarà el dia, l’hora i el lloc de la reunió, així com els assumptes que composen l’ordre del dia.
 2. Si en una Assemblea General, tant ordinària com extraordinària, sorgeix un tema no previst en l’ordre del dia proposat per un qualsevol dels seus membres, si no hi ha unanimitat entre els assistents, haurà d’ésser sotmès a informe preceptiu de la Junta Directiva. Si l’Assemblea considerés majoritàriament que el tema que s’ha plantejat és urgent, la Junta Directiva es reunirà en el terme de dos dies hàbils per tal d’emetre el seu informe, i en el terme de dos dies hàbils més se celebrarà una altra Assemblea Extraordinària amb el tema proposat en l’ordre del dia.
 3. Les reunions de l’Assemblea General seran presidides pel President del Gremi. En la seva absència serà substituït successivament pel Vicepresident 1r., el 2n. o el 3r. Actuarà com a Secretari el que ho sigui de la Junta Directiva.
 4. El Secretari prendrà acta de cada reunió, amb un extracte de les deliberacions, el text dels acords que s’hi hagin adoptat i el resultat numèric de les votacions. En iniciar-se cada reunió de l’Assemblea General serà llegida l’acta de la sessió anterior, per tal que sigui aprovada o esmenada.

Article 16è.:

 1. L’Assemblea quedarà constituïda vàlidament, sigui quin sigui el nombre d’assistents, excepte pel que disposa el paràgraf 3r. de l’article 17è.
 2. Les persones jurídiques que siguin membres del Gremi participaran en les reunions a través de llurs representants legals o persones autoritzades a aquest efecte. Les empreses individuals ho faran a través de llurs titulars o delegats. Unes i altres podran delegar llur representació en altres membres de la seva mateixa categoria per mitjà d’un escrit adreçat al President.
 3. Cap dels assistents a l’Assemblea General no podrà exercir la representació de més de tres empreses, inclosa la pròpia.

Article 17è.:

 1. En les reunions de l’Assemblea General, correspon un vot a cada una de les empreses Membres de Ple Dret del Gremi.
 2. Els acords seran presos per majoria de vots assistents; presents i representats.
 3. Per adoptar acords sobre la separació de membres per les causes que preveu el paràgraf 4t. de l’article 10è., sobre la modificació dels Estatuts o la dissolució del Gremi, caldrà que hi hagi com a quòrum decisori un nombre de vots equivalents a dues terceres parts dels assistents, sempre que a aquesta reunió hi hagi presents més de la meitat dels membres del Gremi, en primera convocatòria. A la segona convocatòria, n’hi haurà prou amb el vot de les dues terceres parts dels assistents, sigui quin sigui el seu nombre. La segona convocatòria caldrà que se celebri el segon dia hàbil després del de la primera convocatòria, al mateix lloc i a la mateixa hora.

CAPÍTOL II: DE LA JUNTA DIRECTIVA

Article 18è.:

1.  El Gremi serà regit, administrat i representat per la Junta Directiva, formada per:

a)     El President del Gremi.
b)    Els Vicepresidents 1r., 2n. i 3r.
c)     El Secretari.
d)    El Tresorer i el Comptador.
e)     Deu vocals.

2.     L’elecció dels membres de la Junta Directiva es farà per votació en una Assemblea General. Tots els membres de la Junta Directiva hauran de ser Membres de Ple Dret del Gremi o bé ostentar la representació expressa d’empreses que tinguin la mateixa consideració.

3.     Les candidatures hauran d’ésser completes, amb candidats per tots els llocs que calgui cobrir. Els electors hauran de votar candidatures completes, però podran, de tota manera, substituir la meitat dels vocals per candidats vocals d’altres candidatures.

4.     El recompte de vots es farà per majoria simple, i resultarà elegida la candidatura que hagi obtingut més vots; seran aleshores proclamats el President, els Vicepresidents 1r., 2n. i 3r., Secretari, Tresorer, Comptador i la meitat dels vocals d’aquesta candidatura que hagin tret el major nombre de vots.

Pel que fa a l’altra meitat dels vocals, seran proclamats com a elegits els que, no havent estat elegits d’acord amb el que s’indica al paràgraf anterior, hagin obtingut un major nombre de vots, independentment de la candidatura en què hagin figurat.

Si un d’aquests renunciés a la proclamació, seria substituït pel seu seguidor immediat en nombre de vots.

5. L’exercici dels càrrecs serà de franc, llevat del de Secretari, que podrà ser remunerat. Tot i això, els membres de la Junta Directiva podran recobrar l’import de les despeses que els pugui causar l’exercici de llurs funcions, amb càrrec a la partida corresponent del pressupost del Gremi.

6. La Junta Directiva podrà designar fins a un nombre no superior a vuit vocals, els quals tindran els mateixos deures i obligacions que els membres electes de la Junta Directiva, a partir del moment en que siguin ratificats per la primera Assemblea General que se celebri des de la seva captació, que ratificarà o farà un nou nomenament.

7. La Junta Directiva designarà prioritàriament aquests vocals, fins a un màxim de cinc, entre:

 • El President de la «Federación de Gremios de Editores de España».
 • Els dos últims Presidents que hagi tingut el Gremi.
 • Dos membres més que la Junta podrà designar d’entre els altres ex-Presidents d’institucions del món del llibre.

Els restants, fins a l’esmentat nombre no superior a vuit, la Junta Directiva els podrà cooptar entre els membres de l’Assemblea.

En tots els casos esmentats en aquest apartat, caldrà que les persones designades segueixin vinculades al món editorial i que l’empresa a la que representin pertanyi al Gremi d’Editors de Catalunya com a Membre de Ple Dret.

Article 19è.:

1.     Els membres de la Junta Directiva exerciran llur càrrec durant un període de quatre anys, i podran ésser reelegits. El President només podrà ésser reelegit de forma consecutiva una sola vegada.

2.     La cessació en els càrrecs abans de l’extinció del termini reglamentari s’esdevindrà:

a) Per dimissió voluntària, presentada per mitjà d’un escrit que en raoni els motius.
b) Per incapacitació professional, declarada de manera legal o judiciària.
c) Per haver cessat en l’empresa en la que exerceixi les seves activitats, excepte en cas que s’incorporés a una altra empresa membre que, per la seva banda, no estigui ja representada en la Junta. En aquest cas la continuació en el càrrec haurà d’ésser ratificada per l’Assemblea, d’acord amb el procediment que assenyala l’article 17è, paràgraf 2n. d’aquests Estatuts.
d) Per falta d’assistència a tres juntes directives ordinàries consecutives o sis alternes en el termini d’un any natural, sense que s’acrediti fefaentment una causa que la pròpia junta consideri justificada. No es consideraran causa justificada les obligacions professionals empresarials.
e) Per baixa de l’empresa com a membre del Gremi.
f) Per revocació, per part de l’empresa, de la representació atorgada, comunicada al President de la Junta per mitjà d’una carta certificada. En aquest cas, l’empresa haurà de designar, alhora, la nova persona que l’ha de representar.
g) Per revocació mitjançant un acord pres en l’Assemblea General.
h) Per una sanció imposada per falta comesa en l’exercici del seu càrrec, per mitjà d’acord pres en conformitat amb el paràgraf 3r. de l’article 17è d’aquests Estatuts.
i) Per qualsevol altra causa establerta o que pugui establir-se en les disposicions legals i que sigui d’aplicació.

3. Les vacants que es produeixin en la Junta Directiva seran cobertes en la primera Assemblea General que se celebri.

4. Els càrrecs assignats per a formar part de la Junta Directiva ho són a títol personal i, per tant, cessen en el moment en que es produeixi la situació prevista en l’apartat f) anterior.

Article 20è.:

1. La Junta Directiva posseeix les facultats següents:

1r. Exercir la representació del Gremi i dur-ne la direcció i l’administració de la manera més àmplia que reconegui la llei, complint així les decisions preses per l’Assemblea General i d’acord amb les normes, instruccions i directrius generals que aquesta estableixi.

2n. Prendre els acords que calguin en relació amb la compareixença davant els organismes públics i per a l’exercici de tota mena d’accions legals i interposició de tota classe de recursos.

3r. Proposar a l’Assemblea General la defensa, de la manera més escaient i eficaç, dels interessos professionals que li han estat confiats, així com els programes d’actuació.

4t. Proposar l’establiment de quotes a l’Assemblea General.

4t bis. Estudiar i aprovar o desestimar provisionalment les sol·licituds d’alta o baixa que es produeixin entre dues Assemblees.

5è. Convocar les Assemblees Generals i vetllar que els acords presos es compleixin.

6è. Presentar el balanç i l’estat de comptes de cada exercici a l’Assemblea General per a llur aprovació, i confeccionar els pressupostos de l’exercici següent.

7è. Elaborar la Memòria anual d’activitats i sotmetre-la a l’aprovació de l’Assemblea General.

8è. Nomenar i destituir els empleats del Gremi.

9è. Inspeccionar la comptabilitat i vetllar perquè els serveis funcionin amb normalitat.

10è. En casos d’una urgència extremada, prendre decisions sobre afers de la competència de l’Assemblea General; aquesta serà convocada immediatament, en tal cas, per a informar-la de les actuacions realitzades i solicitar-ne la ratificació.

11è. Qualsevol altra facultat que no estigui atribuïda d’una manera específica a un altre dels restants òrgans de govern del Gremi o que aquests deleguin expressament en la Junta Directiva.

Article 21è.:

 1. La Junta Directiva, convocada prèviament pel seu President o per la persona que el substitueixi, es reunirà en sessió ordinària amb la periodicitat que els seus membres decideixin, però que en tot cas no podrà ésser superior als dos mesos.
 2. Es reunirà en sessió extraordinària quan la convoqui amb aquest caràcter el seu President, o bé per sol·licitud d’un terç dels que la componen.

Article 22è.:

 1. La Junta Directiva quedarà constituïda de manera vàlida, amb convocatòria prèvia, sigui quin sigui el nombre de persones que hi assisteixi.
 2. Els membres de la Junta Directiva estan obligats a assistir a totes les reunions que es convoquin; però podran excusar llur assistència per causes justificades. En tot cas, caldrà l’assistència del President i del Secretari, o de les persones que els substitueixin. L’assistència a les reunions de la Junta no podran ésser delegada.
 3. La Junta Directiva prendrà els seus acords per majoria simple de vots dels assistents.

Article 23è.:

 1. La Junta Directiva podrà delegar alguna de les seves facultats, si compta per a fer-ho amb el vot favorable de dos terços dels seus membres, damunt una o diverses comissions executives i designar les persones que les hagin de formar, tant si són membres de la Junta com si no. Igualment, i pel mateix procediment, podran formar-se comissions delegades de caràcter local.
 2. També podrà nomenar, amb el mateix quòrum, un o diversos mandataris, tant si són membres del Gremi com si no, per a exercir la missió que la Junta els confiï, amb les facultats que cregui oportú de conferir-los en cada cas.

Article 24è.:

Els acords de la Junta Directiva es faran constar en el llibre d’actes.

En iniciar-se cada reunió de la Junta Directiva, hom llegirà l’acta de la sessió anterior, per tal que sigui aprovada o esmenada.

CAPÍTOL III: DEL PRESIDENT I VICEPRESIDENTS DEL GREMI

Article 25è.:

1.     El President del Gremi també ho serà de la Junta Directiva.

2.     Són pròpies del President les funcions següents:

a)     Les d’alta direcció i representació legal del Gremi, per delegació de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

b)    Presidència i direcció dels debats, tant a l’Assemblea General com a la Junta Directiva.

c)     Vot de qualitat decisori, en els casos d’empat.

d)    Convocatòria de les reunions de l’Assemblea General i de la Junta Directiva.

e)     Visat d’actes i certificats confeccionats pel Secretari del Gremi.

f)     Les restants atribucions pròpies del càrrec i les que li deleguin l’Assemblea General o la Junta Directiva.

3.     El President, amb el vot favorable de dos terços de la Junta Directiva, podrà delegar algunes de les seves facultats a qualsevol altre membre de la Junta Directiva o bé a favor de persones que no hi estiguin vinculades, a fi de complir les finalitats del Gremi i dels acords presos pels seus òrgans de govern.

4.     El President serà substituït, en cas d’absència o de malaltia, pel Vicepresident 1r., 2n. o 3r., per aquest ordre correlatiu.

CAPÍTOL IV: DEL TRESORER, COMPTADOR, SECRETARI I SECRETARI GENERAL

Article 26è.:

El Tresorer tindrà per funció la custòdia i el control dels recursos del Gremi, així com l’elaboració del pressupost, balanç i liquidació de comptes a fi de sotmetre’ls a la Junta Directiva. El Comptador col·laborarà amb el Tresorer en la redacció d’aquests documents esmentats i es cuidarà, així mateix, del bon ordre de la comptabilitat del Gremi.

El Secretari ha de custodiar la documentació del Gremi, aixecar, redactar i firmar les actes de les reunions de l’Assemblea General i Junta Directiva, actuant com a Secretari d’aquestes reunions, fer i autoritzar els certificats que s’hagin de lliurar i dirigir i supervisar la Secretaria General del Gremi, així com portar el Llibre Registre de Socis del Gremi.

Article 27è.:

 1. La Junta Directiva, a proposta del seu President, designarà la persona que actuarà al davant de la Secretaria General del Gremi.
 2. No caldrà que la persona que exerceixi el càrrec de Secretari General sigui membre del Gremi, però en cas que no ho sigui, assistirà a les reunions amb veu, però sense vot.
 3. El càrrec de Secretari General podrà ésser retribuït amb càrrec al pressupost anual.

Article 28è.:

Al Secretari General del Gremi li correspon, per delegació del President:

a)     Dirigir l’oficina del Gremi.

b)    Ordenar i vigilar la confecció dels informes i documents que calgui, així com tota la correspondència que sigui necessària per a la bona marxa del Gremi.

c)     Vigilar i ordenar la comptabilitat.

d)    Convocar la Junta Directiva i l’Assemblea General del Gremi, quan ho disposi el President del Gremi o la persona que el substitueixi.

e)     Totes les activitats que la Junta Directiva li encomani per a la direcció de la gestió administrativa del Gremi.

Títol III: Del règim econòmic del Gremi

Article 29è.:

El patrimoni del Gremi està format per:

a)     Els bens i drets que posseeixi en el moment inicial de la seva autonomia i els que adquireixi d’aleshores endavant.

b)    Les donacions, llegats i qualsevol altre dret adquirit a títol lucratiu.

c)     Les accions i títols representatius del capital d’empreses públiques o privades i les obligacions o títols semblants dels quals el Gremi sigui titular.

d)    Els drets reials dels quals el Gremi sigui titular, així com els de qualsevol mena que siguin que es derivin del domini que exerceixin respectivament sobre els seus bens patrimonials.

Article 30è.:

 1. Tots els membres del Gremi tenen l’obligació de sostenir-lo econòmicament, per mitjà d’unes quotes o derrames fixades de la manera i en la proporció que determini l’Assemblea General, a proposta de la Junta Directiva.
 2. L’Assemblea General podrà establir quotes d’ingrés, quotes periòdiques anuals i quotes extraordinàries.
 3. El Gremi també podrà tenir altres ingressos derivats ja sigui de donacions, percepcions o taxes que s’estableixin per la prestació de serveis, rendiments del patrimoni propi o altres ingressos semblants.

Article 31è.:

L’exercici econòmic coincidirà amb l’any natural, i restarà clos el 31 de desembre.

Títol IV: inspeccions i sancions

Article 32è.:

La inspecció del compliment o interposició d’aquests Estatuts correspon a l’Assemblea General, d’acord amb el quòrum que estableix el paràgraf 3r. de l’article 17è.

Article 33è.:

La Junta Directiva vetllarà perquè es compleixin les normes que contenen aquests Estatuts, i en sancionarà les infraccions, d’acord amb el dictamen de l’Assemblea General.

Títol V: Dissolució del Gremi

Article 34è.:

El Gremi podrà ésser dissolt si així ho acorda l’Assemblea General, convocada expressament per a aquesta finalitat amb caràcter extraordinari.

Article 35è.:

 1. Un cop acordada la dissolució, l’Assemblea General prendrà les mesures oportunes, tant pel que fa a la destinació que hom donarà als bens i drets del Gremi, com al finançament, extinció i liquidació de qualsevol operació pendent.
 2. La responsabilitat dels membres del Gremi restarà limitada al compliment de les obligacions que ells mateixos hagin contret.
 3. L’Assemblea General acordarà, en tot cas, la destinació que calgui donar al romanent net que resulti de la liquidació.
 4. Les funcions de liquidació i d’execució dels acords a què es refereixen els números anteriors d’aquest mateix article, seran de la competència de la Junta Directiva, si l’Assemblea General no en confereix la missió als liquidadors especialment designats.

Barcelona, a 13 de novembre de 2012.