El Forum del Paper es va constituir el 2005 com a resultat de la iniciativa de diverses organitzacions de la cadena de valor de la cel·lulosa, el paper i el cartró, que es van plantejar la necessitat de coordinar les seves activitats de comunicació, sumant esforços per transmetre a la societat la realitat del sector i els seus productes.

Quadern «4 coses sobre el futur de la indústria paperera»

 1. Quin pes té la indústria del paper en la generació de riquesa i ocupació
 2. Quant inverteix la indústria paperera en el seu futur
 3. Com innova la indústria paperera amb l’ecodisseny per a la circularitat
 4. Com està descarbonitzant-se la indústria paperera

Descarregar

Quadern «4 coses sobre la fusta per fabricar paper i cartró»

 1. Quanta fusta es fa servir per a fabricar cel·lulosa per a paper
 2. D’on ve la fusta que s’utilitza per a fabricar cel·lulosa per a paper
 3. Què és la gestió forestal sostenible
 4. Com funciona la certificació forestal

Descarregar

Quadern «4 coses sobre els productes de paper i cartró»

 1. Quants tipus de productes hi ha de paper i cartró
 2. Quin comportament mediambiental tenen els productes paperers
 3. Com estan substituint els productes paperers a altres materials
 4. Quins nous productes paperers s’estan desenvolupant

Descarregar

Quadern «4 coses sobre el reciclatge de paper i cartró»

 1. Quant paper es recicla
 2. Com es recicla el paper
 3. Què és la bicircularitat del paper
 4. Com col·laborar amb un reciclatge de qualitat

Descarregar

Més informació: