Descripció: Subministrament successiu d’una pluralitat de llibres amb destinació a la Biblioteca de la Diputació Provincial de A Coruña.

*Valor estimat: 201.923,07 € (pressupost anual sense IVA per tres anualitats, dues del contracte principal més una possible pròrroga anual)

 • Lot 1: 100.000 euros
 • Lot 2: 40.000 euros
 • Expedient: PCO.001.2016.00252
 • Contracte: Subministraments
 • Forma d’adjudicació: ordinària, obert amb multiplicitat de criteris de valoració

Garantia

 • Garantia provisional: no s’exigeix
 • Garantia definitiva: 5 per cent del pressupost màxim de licitació, IVA exclòs:
 • LOT 1: 4.807,69 €
 • LOT 2: 1.923,08 €

Termini d’execució

Dos anys a partir del 01/01/2017 o de la data de formalització del contracte en document administratiu, de ser posterior, prorrogable fins a un màxim d’un any més, segon el previst en la clàusula 3

Termini de lliurament

Deu dies hàbils, a explicar des de la sol·licitud

Dades

 • Organisme: Diputació Provincial de A Coruña
 • Administració: Provincial
 • Publicació: BO Prov A Coruña nº 209 de Data 04/11/2016
 • Àrea: A Coruña, Galícia

Data límit de presentació

Dins del termini dels quinze dies naturals, a explicar des de l’endemà al de publicació de l’anunci en el BOP, en l’horari del Registre General.

 • Data orientativa Gestboes: Dissabte, 19/11/2016

Segons el plec de condicions, l’adjudicatari haurà de facilitar un llistat de possibles adquisicions de novetats consistent en informació i catàlegs de recent publicació i els preus corresponents de llibres per adults, infantils i juvenils, i llibres en gallec, d’autors gallecs o temàtica galega. Recomanem que llegiu atentament el plec de condicions.

Plecs de clàusules administratives i de prescripcions tècniques a la disposició dels licitadors en la següent adreça: https://www.dacoruna.gal/licitacion/

Més informació: