Hem rebut dues notes elaborades per l’assessoria fiscal del Gremi, Durán-Sindreu Ase­sores Legales y Tributarios, S.L.P., en relació amb les importants modificacions introduïdes pel Decret Reial-Llei 3/2016 i el Decret Reial 596/2016, aprovats ambdós a començaments de desembre.

En relació amb el Decret Reial-Llei 3/2016, s’informa d’importants modificacions introduïdes en l’Impost sobre Societats per als exercicis iniciats a partir de l’1 de gener de 2016 i d’altres que entraran en vigor a partir de l’1 de gener de 2017, així com de les novetats introduïdes en la Llei General Tributària, entre les que destaca la important reforma de les sol·licituds d’ajornament i fraccionament de deutes tributaris.

Respecte del Decret Reial 596/2016, es detalla en què consisteix i a quins contribuents afectarà el nou Sistema Immediat d’Informació (SII) en l’Impost sobre el Valor Afegit, així com els terminis d’implementació i règim sancionador.

Com sempre, aquesta informació la trobareu arxivada a l’apartat ASSESSORIES del nostre web, juntament amb les altres comunicacions rebudes durant l’any 2016 del nostre assessor fiscal.