Text del Reglament de desforestació (en castellà)

Text definitiu del Reglament de desforestació (en anglès)

· En les obligacions dels operadors i comerciants (art. 4-12), s’incrementen els procediments, estès a tot el proveïment, en funció de la grandària de l’empresa:

· Els operadors (els agents que col·loquen productes al mercat de la UE per primera vegada o els exportaran) han d’exercir la diligència deguda per assegurar que el producte no procedeix de desforestació i és legal. Abans de posar al mercat o exportar els productes els operadors hauran de presentar una “declaració de diligència deguda” a les autoritats competents a través d’una informació en línia (descrit a l’art. 31).

· Els operadors comunicaran als operadors i comerciants aigües avall de la cadena de subministrament, tota la informació necessària per confirmar que es va dur a terme la deguda diligència i que no es va trobar cap risc o només es va trobar un risc insignificant, incloent els números de referència de les declaracions de diligència deguda associades a aquests productes.

· Els operadors que siguin PIMES estan exempts de l’obligació de diligència deguda respecte dels productes continguts o elaborats a partir de productes que ja s’han sotmès a la diligència deguda (per exemple, cel·lulosa?) i per als quals ja s’ha realitzat una Declaració de deguda diligència (DDS). El número de referència del DDS existent s’enviarà a les autoritats competents amb la sol·licitud prèvia.

· Els operadors que no siguin PIMES poden referir-se a les Declaracions de Diligència Deguda existents només després d’haver-se assegurat que es va exercir la deguda diligència en relació amb les parts corresponents dels productes. Inclouran el número de referència del DDS a la seva pròpia DDD. Per a les parts de productes no cobertes pel procediment DD, l’operador ha d’exercir la diligència deguda. Els comerciants que no siguin PIME tindran la consideració d’operadors que no siguin PIME.

Els requisits de diligència deguda, recopilació d’informació: classe de fusta, quantitat, identificació del país de producció i geolocalització de tots els terrenys d’on procedeixen les matèries primeres corresponents que conté el producte, o es van produir, així com la data o el rang de temps de producció. En cas que un producte hagi estat obtingut en diferents terrenys, es facilitarà la geolocalització dels diferents terrenys.

La certificació forestal o un altre sistema verificat per terceres parts es pot utilitzar com a font d’informació complementària sobre el compliment del Reglament, sempre que la informació compleixi el requisit establert a l’article 9. S’elimina l’obligació de realitzar una avaluació i mitigació de riscos per als operadors si s’han produït productes a països de baix risc (possiblement cas espanyol, però encara per determinar) després d’haver avaluat la complexitat de la cadena de subministrament rellevant i el risc de barreja amb productes d’origen desconegut o origen a països de risc estàndard o d’alt.

Fases d’implantació: Després de la publicació i l’entrada en vigor del reglament (maig -juny 2023), la Comissió publicarà mitjançant Acte la llista de tots els països del nivell assignant risc baix, estàndard, alt, com a molt tard 18 mesos després de la seva entrada en vigor. Les obligacions per als operadors també s’aplicaran 18 mesos després de l’entrada en vigor del reglament (24 mesos per a les pimes). El reglament d’EUTR es continuarà aplicant durant 3 anys.

preguntes

 

Aquest Reglament planteja que la comercialització i posada en el mercat de la UE de productes, entre altres, de pasta, paper i productes segons codi aranzelari, no causin desforestació, ni a la Unió Europea ni als països d’origen. Aquest nou Reglament amplia l’existent des del 2010, implantat posteriorment a Espanya en 2015 però només per a fusta, pasta i paper (capítols 47 i 48 de nomenclatura combinada excepte bambú i paper reciclat). Aquest futur Reglament ha inclòs altres productes derivats (bestiar boví, cafè, cacau, oli de palma, soja, cautxú) i respecte al sector de productes derivats s’ha inclòs, a la fase de Trileg, els llibres impresos (codi aranzelari 4900) que afecta la comercialització, importació i exportació, i en el mercat domèstic de la UE; en definitiva, als llibres impresos. Sembla ser que era una antiga demanda ja que s’importava de països asiàtics material imprès sense garanties de sostenibilitat del bosc on procedia la fusta per a fabricar aquell paper.

Es tracta, segons el text del Reglament, que el fabricant disposi d’un sistema de diligència deguda, és a dir, assegurar que el material amb el qual es fabrica el seu producte (llibre) està lliure de desforestació. Tot això dependrà de (encara sense definir) el risc de cada país. En el cas europeu, seria probablement de baix risc i també a Espanya. Això minimitza la quantitat de procediments que cal incloure, tant si es tracta d’una gran empresa o pime, que haurà de fer, en aquest darrer cas, una diligència deguda simplificada.

Els procediments associats al sistema de diligència deguda són disposar de la geolocalització de la parcel·la de bosc d’on procedeix la fusta amb la qual es va fabricar el paper del llibre; i altres elements legislatius, tenir permisos de curts i altres d’anàlisi que garanteixin que no va haver en aquella regió de la parcel·la casos de desforestació associada, si el paper o pasta procedeix de tercers països. Encara no està el text disponible però se sap que el Consell Europeu desitja que no es dupliquin els procediments per efectivitat i es pugui assenyalar al proveïdor que sí haurà de tenir diligència deguda feta, però s’ha de compartir responsabilitat. Les sancions són elevades (4% de la facturació anual per l’incompliment).

Encara que el Reglament haurà d’entrar en vigor immediatament (cap a mitjans del 2023 aproximadament), es veu molt complex i difícil que després d’assenyalar l’autoritat competent (en el nostre cas l’Estat espanyol no té competències forestals sinó les CC.AA.) haurà de fer molts ajustaments normatius i legislatius, entre altres la llei de muntanyes que es va modificar per incloure les infraccions i sancions. Històricament aquell Reglament pioner de diligència deguda del 2010 es va implantar en 2015 i va trigar en rodar-se fins a l’any 2018. ASPAPEL i les seves empreses ho tenien implantat; no obstant, s’ha fet seguiment d’aquest assumpte i s’han presentat al·legacions ja que augmenten els procediments de compilació dels permisos de curta i geolocalització de la parcel·la, dades sensibles que passaran des de les administracions forestals autonòmiques (possible autoritat competent) a Brussel·les (no se sap si passaran per l’Estat espanyol-MITECO). La certificació forestal (FSC/PEFC) és una eina que ajuda però la diligència deguda no es pot eludir (excepte si és simplificada).

La Federation of European Publishers està a favor d’incloure el codi 4900.

Més informació: