A continuació us relacionem una circular realitzada per Durán-Sindreu, assessors fiscals del Gremi d’Editors.

Reial Decret-llei 14/2020 – Extensió termini per a la presentació i ingrés de determinades declaracions i autoliquidacions tributàries

Avui s’ha publicat i ha entrat en vigor el Reial Decret-llei 14/2020 que estableix les següents novetats en l’àmbit tributari i que només afecten els contribuents amb un volum d’operacions no superior a 600.000 Euros l’any 2019:

  • Extensió dels terminis de presentació i ingrés de les declaracions i autoliquidacions el venciment de les quals es produeixi des del dia d’avui i fins al proper 20 de maig de 2020.
  • El contribuent que ja hagi presentat la corresponent declaració i/o autoliquidació amb anterioritat al dia d’avui i hagi optat per la domiciliació bancària, el termini de presentació de la mateixa s’entendrà prorrogat fins al proper dia 15 de maig de 2020.
  • En el cas de contribuents que tinguin la consideració d’Administració Pública, per a poder-se acollir al contingut d’aquest Reial Decret-llei, serà requisit necessari que el seu últim pressupost anual aprovat no superi la quantitat de 600.000 Euros.
  • No serà aplicable aquesta extensió als grups fiscals que apliquin el règim de consolidació fiscal ni a les entitats que tributin en el règim especial de grups d’entitats en l’àmbit de l’Impost sobre el Valor Afegit.

No s’ha produït cap modificació respecte a les sol·licituds d’ajornament ja previstes a l’article 14 del Reial Decret-llei 7/2020 i que van entrar en vigor el passat dia 13 de març de 2020.

A efectes d’aclarir l’import global d’aquests possibles ajornaments, avui s’ha publicat a la pàgina web de l’AEAT l’aclariment que es pot observar en el següent enllaç

Per tal de tractar els possibles dubtes que puguin sorgir a l’hora d’interpretar aquest recent Reial Decret-llei així com d’altres d’àmbit tributari, demà dia 16 d’abril de 2020 a les 16:30 hores es durà a terme un Webinar on es tractaran, des d’una perspectiva eminentment pràctica, aquestes qüestions.

Barcelona, a 15 d’abril de 2020.

Més informació: