LOGO DURAN SINDREUA continuació us relacionem una circular realitzada per Durán-Sindreu, assessors fiscals del Gremi d’Editors.

Ahir es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat el Reial Decret-llei 8/2020, de 17 de març, de mesures urgents i extraordinàries per fer front a l’impacte econòmic i social del COVID-19 (en endavant, RDL de 17 de març).

Entre les moltes mesures aprovades i que han entrat en vigor avui mateix destaquen, en l’àmbit tributari, les següents i que es troben recollides en l’article 33 de l’esmentat RDL de 17 de març:

Suspensió dels següents terminis:

– Els terminis de pagament del deute tributari previstos en els apartats 2 (liquidacions practicades per l’AEAT) i 5 (provisions de constrenyiment) de l’article 62 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària (en endavant, LGT).

Els venciments dels terminis i fraccions dels acords d’ajornament i fraccionament concedits.

– Els terminis relacionats amb el desenvolupament de les subhastes i adjudicació de béns a què es refereixen els articles 104.2 i 104 bis del Reglament General de Recaptació, aprovat pel Reial Decret 939/2005.

– Els terminis per atendre els requeriments, diligències d’embargament i sol.licituds d’informació amb transcendència tributària, per formular al.legacions davant actes d’obertura d’aquest tràmit o d’audiència, dictats en procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors o de declaració de nul.litat, devolució d’ingressos indeguts, rectificació d’errors materials i de revocació.

Període de suspensió dels terminis esmentats:

Fins el 30 d’abril de 2020 respecte d’aquells terminis que no hagin conclòs a dia d’avui.

Fins el 20 de maig de 2020 respecte d’aquells terminis que es comuniquin a partir d’avui, sempre que el termini general no sigui superior.

Procediments de constrenyiment:

No es procedirà a l’execució de garanties que recaiguin sobre béns immobles de l’entrada en vigor i fins al dia 30 d’abril de 2020.

Procediments tributaris:

– El període comprès des de l’entrada en vigor d’aquest RDL de 17 de març fins al 30 d’abril de 2020 no computarà a efectes de la durada màxima dels procediments d’aplicació dels tributs, sancionadors i de revisió tramitats per l’Administració Estatal d’Administració Tributària, ni respecte dels terminis de prescripció (article 66 de la LGT) ni caducitat.

Recurs de Reposició o Reclamacions Econòmic-Administratives:

– El termini per a interposar recursos o reclamacions econòmic-administratives no s’iniciarà fins al proper 30 d’abril de 2020, o bé des que es produeixi la notificació fefaent.

Actuacions de la Direcció General del Catastro:

– Els requeriments i sol.licituds d’informació que es trobin en el termini de contestació a l’entrada en vigor del present RDL de 17 de març s’amplien fins el 30 d’abril de 2020.

– Els actes d’obertura de tràmit d’al.legacions o d’audiència que es comuniquin a partir d’avui tindran de termini per a ser atesos fins el 20 de maig de 2020, llevat que el termini general sigui més gran.

Es recorda, en relació amb el que disposa el Reial Decret-llei 7/2020 i que va entrar en vigor divendres passat dia 13 de març 2020, el següent:

No se suspèn ni es prorroga el termini per a la prestació d’autoliquidacions tributàries que s’ha de realitzar en els terminis ja establerts.

La possibilitat de sol.licitar ajornaments i fraccionaments de deutes tributaris fins a 30.000 euros sense necessitat de garantia i respecte de les lletres b), f) i g) de l’article 65.2 de la Llei General Tributària, només es contempla per a aquells subjectes passius amb un volum d’operacions inferior a 6.010.121,04 euros l’any 2019.

Barcelona, a 18 de març de 2020