S’ha publicat al BOE la reforma de la Llei Orgànica de protecció de dades personals tractats per a finalitats de prevenció, detecció, investigació i enjudiciament d’infraccions penals i d’execució de sancions penals. S’han pogut incorporar les modificacions proposades des de La Coalición, fonamentades per la necessitat de salvaguardar de l’aplicació d’aquesta norma les següents actuacions relacionades amb la tutela de drets, entre ells la Propietat Intel·lectual.

· Les accions civils, incloent el tractament que es pugui realitzar en l’àmbit de les diligències preliminars previstes en l’article 1.7º, 10º y 11º LEC o en la tramitació del procés civil en qualsevol de les seves fases. I això sense perjudici que l’actuació objecte del procés civil pogués tenir també repercussió penal.

· L’acció administrativa, manifestada a través dels procediments corresponents. En aquest cas, queda exclosa l’actuació de la Secció Segona de la Comissió de Propietat Intel·lectual en l’exercici de la funció de salvaguarda dels drets de propietat intel·lectual a Internet i la del Ministerio de Cultura y Deporte en l’exercici de la potestat sancionadora prevista en l’article 195.6 TRLPI.

· La investigació i preparació de les denuncies penals que puguin ser realitzades per persones alienes a les autoritats competents (conforme al concepte que recull la pròpia Llei Orgànica).

BOE-A-2021-8806

Més informació:

  • Pots descarregar el document en format PDF aquí