Subministrament bibliogràfic i audiovisual per a les biblioteques municipals de Girona

Subministrament bibliogràfic i audiovisualDescripció: L’objecte del present contracte és el subministrament, catalogació i transport de fons bibliogràfics i audiovisuals per al manteniment de la col·lecció de les biblioteques municipals de la demarcació de Girona, així com per als programes del Servei de Biblioteques de la Diputació de Girona. Aquest subministrament s’ha d’oferir d’acord als procediments, criteris, centres de recepció que consten al plec de prescripcions tècniques (76 biblioteques i la seu del propi Servei de Biblioteques) i els títols a adquirir, tant de llibres com de material audiovisual, que seran els que triïn les biblioteques segons la seva política de col·lecció. El detall del subministrament es contempla en el plec de prescripcions tècniques

Valor estimat del contracte: 2.366.906,31 euros

Import: 744.310,16 euros

Expedient: 2017/2870

Contracte: Subministraments; assistència tècnica-estudis

Forma d’adjudicació: Procediment obert

Organisme: Diputació de Girona

Administració: PROVINCIAL

Publicació: Web Contractació de l’Estat de data 27/07/2017
BOE nº 187 de data 07/08/2017, pàgina 58550

Àrea: GIRONA, CATALUNYA

Data Límit Presentació: 04/09/2017 14.00h

Data orientativa Gestboes: Dilluns 4 de setembre de 2017

Es recomana contrastar totes aquestes dades amb els plecs de condicions respectius