Els nostres assessors fiscals, Durán-Sindreu, Asesores Legales y Tributarios S.L.P., ens han facilitat una circular informativa actualitzada sobre el tractament tributari aplicable als drets d’autor en relació amb l’actual normativa fiscal internacional aplicable recollida als Convenis per evitar la doble imposició (CDI) signats per Espanya.

La nota inclou un breu resum de les definicions i consideracions més rellevants contingudes tant al Model de Conveni de la OCDE (MCOCDE) com als comentaris al MCOCDE, segons l’última revisió realitzada l’any 2017. També inclou la relació dels tipus de tributació màxima (retenció a practicar) a Espanya en relació al pagament dels cànons (drets d’autor) en virtut del que estableixen els diferents CDI que estan en vigor per a l’any 2022, sense perjudici de les modificacions que es contemplen en alguns dels CDI que actualment es troben en fase de tramitació parlamentària.

Recordem que en cas de no poder aplicar els avantatges d’un CDI, caldrà aplicar la normativa interna de retencions. Amb caràcter general, suposarà aplicar una retenció del 24%, excepte pels residents de la Unió Europea (UE) o de l’Espai Econòmic Europeu (EEE), als quals s’aplicarà una retenció del 19%. En cas d’aplicar el tipus de retenció del 19%, seria recomanable obtenir documentació que acrediti la residència a la UE o al EEE.

Circular informativa:

circular-tributacio-drets-autor

 

Podeu obtenir la circular informativa clicant:

Recordem que aquesta i altres circulars fiscals es troben a la vostra disposició a l’apartat d’assessoria fiscal del nostre web: