fomento ministerio

El BOE núm. 120 de data 20 de maig ha publicat les bases reguladores i la convocatòria dels ajuts per a la digitalització de continguts editorials per a 2022, amb càrrec a Fons Europeus.

Els projectes presentats podran destinar-se a les finalitats següents:

 • Digitalització de llibres dels quals les editorials tinguin els drets d’explotació necessaris.
 • Projectes que impulsin nous formats: com l’audiollibre o la narrativa multimèdia.

El termini de presentació de sol·licituds acaba el dia 17 de juny de 2022, a les 14h!

El BOE núm. 57 de data 8 de març ha publicat les bases dels ajuts per a la digitalització de continguts editorials per a 2022, amb càrrec a fons europeus.

FINALITAT: Aquests ajuts tenen la finalitat de digitalitzar fons editorials per allargar la vida comercial dels llibres i incrementar el nombre de títols en el mercat, impulsant sistemes de producció editorial òptima, promovent la bibliodiversitat i la sostenibilitat.

 • Projectes de digitalització de llibres dels que les entitats sol·licitants tinguin els drets d’explotació necessaris, d’acord amb el Decret Reial Legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, amb la finalitat de perllongar la vida comercial d’aquests títols i incrementar el nombre en el mercat.
 • Projectes que impulsin nous formats com audiollibres o narrativa multimèdia, que permetin posar llibres antics i/o poc demandats a disposició dels lectors sense necessitat de fer noves edicions, evitant la destrucció de llibres, pal·liant la manca d’espai d’ emmagatzematge i promovent la sostenibilitat medioambiental del sector.

EXCLUSIÓ: Queden exclosos de la present convocatòria:

 • Els projectes de digitalització de béns que formin part del patrimoni documental i patrimoni bibliogràfic, d’acord amb l’article 49 de la Llei 16/1985, de 25 de juny.
 • Els projectes que incloguin obres ja digitalitzades.
 • La creació o adaptació de repositoris

BENEFICIARIS: Persones jurídiques i físiques (autònoms), amb residència fiscal permanent a Espanya, tinguin com activitat i objecte social, únic o entre d’altres, l’edició de llibres.

TERMINI D’EXECUCIÓ: Entre el 27 d’abril de 2021 (data d’aprovació del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) i el 30 d’abril de 2023, termini en el qual s’han de realitzar les corresponents despeses. Caràcter anual o plurianual, amb la durada que s’especifiqui en les convocatòries.

AJUTS:

 • Modalitat: Subvenció que no podrà, en cap cas, superar el 50% del cost total del projecte. Quan aquests ajuts es destinin a inversió, l’import de l’ajut no excedirà de la diferència entre els costos subvencionables i el benefici d’explotació de la inversió.
 • Quantia individual dels ajuts:
  De 80 a 90 punts 3.500 euros.
  De 70 a 79 punts 2.500 euros.
  De 60 a 69 punts 1.500 euros.
  De 50 a 59 punts 500 euros
 • Pagament: El pagament dels ajuts es farà efectiu a partir de la data de la resolució de concessió sense que sigui necessària la constitució de garanties.

Només es podrà presentar un màxim d’una sol·licitud per titular i la sol·licitud només contemplarà un projecte.

Les sol·licituds hauran de presentar-se exclusivament a través de la seu electrònica de la Secretaria d’Estat de Cultura.

Recomanem llegir atentament les bases.