El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha publicat les bases per a la concessió d’ajuts dirigits a impulsar el creixement de les pimes. Es concediran ajuts en espècie consistents en la recepció d’un servei d’assessorament especialitzat i individualitzat dirigit a afavorir el creixement de les pimes, impulsar la seva transformació digital i millorar el seus nivells de ciberseguretat en el marc dels següents programes:

  • «Activa Industria 4.0»
  • «Activa Crecimiento»
  • «Activa Ciberseguridad»

Aquests ajuts són de concurrència no competitiva i són compatibles amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos per a la mateixa finalitat, procedent de qualsevol Administració o ens públics o privats nacionals. No obstant, només podrà concórrer amb altres ajuts de minimis fins al límit màxim que s’estableix per empresa [consulteu l’article 12, apartat 2 de les bases].

La inversió prevista arriba als 57 milions d’euros procedents dels fons europeus.

OBJECTIU: L’objectiu dels programes «Activa Industria 4.0», «Activa Crecimiento» i «Activa Ciberseguridad» és afavorir i impulsar la digitalització, el creixement, la seguretat i la millora de la competitivitat de les pimes conforme als següents objectius concrets per a cada programa:

  • «Activa Industria 4.0» – Programa d’assessorament especialitzat i personalitzat l’objectiu del qual és oferir un diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades. Programa orientat a pimes de la indústria manufacturera per a impulsar la seva transició a Industria 4.0.
  • «Activa Crecimiento» – Programa d’assessorament especialitzat i personalitzat l’objectiu del qual és oferir un diagnòstic i anàlisi de l’empresa amb l’objectiu de detectar les seves àrees potencials de creixement i l’elaboració d’un Pla de Creixement amb proposta d’accions de millora concretes en innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances, entre d’altres. Programa orientat a tot tipus de pimes, en especial les petites empreses amb capacitat de creixement empresarial.
  • «Activa Ciberseguridad» – Programa d’assessorament especialitzat i personalitzat l’objectiu del qual és oferir una anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per a conèixer el seu nivell de seguretat i elaboració del seu Pla de Ciberseguretat específic amb un disseny personalitzat d’accions de millora de ciberseguretat. Programa orientat a tot tipus de pimes, en especial aquelles que vulguin millorar o potenciar els seus processos de ciberseguretat.

QUANTIA: La quantia corresponent es determinarà en cada convocatòria, depenent de la determinació de pressupost i del nombre i abast dels projectes en cada cas. S’utilitzaran les quanties individualitzades d’acord amb el programa seleccionat, malgrat que la corresponent convocatòria estableixi altres de forma motivada:

Programa Quantia de l’ajut per beneficiari
«Activa Industria 4.0» 7.400 euros
«Activa Crecimiento» 6.150 euros
«Activa Ciberseguridad» 2.140 euros

 

El període subvencionable en el qual es realitzaran les activitats objecte de l’ajut es determinarà en cada convocatòria.

SERVEI D’ASSESSORAMENT:

  • «Activa Industria 4.0» – El programa ofereix el diagnòstic i anàlisi exhaustiu de la situació digital de partida de l’empresa i l’elaboració d’un Pla de Transformació que inclourà la definició, quantificació i priorització d’oportunitats de digitalització personalitzades per a ser desenvolupades i implantades per l’empresa beneficiària. Com a regla general, la durada del programa serà de quatre mesos per a cada empresa beneficiària, amb un mínim de 50 hores d’assessorament contemplant-se les següents etapes:

1r Diagnòstic de la situació de partida de l’empresa en termes de maduresa digital.

2n Elaboració d’un Pla de Transformació Digital.

3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

  • «Activa Crecimiento» – El programa ofereix el diagnòstic i anàlisi intern de l’empresa i del model de negoci amb l’objectiu de detectar les seves àrees potencials de creixement, que seguirà amb l’elaboració d’un Pla de Creixement amb proposta d’accions de millora concretes en alguna de les següents àrees, entre d’altres: innovació, recursos humans, operacions, digitalització, màrqueting i comercialització i finances. Aquest Pla recollirà les línies estratègiques en les que l’empresa haurà de treballar i definirà el full de ruta per a posar en marxa cadascuna de les accions proposades. Com a regla general, la durada del programa serà de quatre mesos per a cada empresa beneficiària, amb un mínim de 50 hores d’assessorament contemplant-se les següents etapes:

1r Diagnòstic i anàlisi intern de l’empresa.

2n Elaboració d’un Pla de Creixement.

3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

  • «Activa Ciberseguridad» – El programa ofereix l’anàlisi de la situació actual de l’empresa en matèria de Ciberseguretat per a conèixer el seu nivell de seguretat actual i l’elaboració d’un Pla de Ciberseguretat específic amb un disseny personalitzat d’accions en matèria de ciberseguretat, per a ser desenvolupat i implantat per l’empresa beneficiària. Com a regla general, la durada del programa serà de quatre mesos per a cada empresa beneficiària, amb un mínim de 20 hores d’assessorament contemplant-se les següents etapes:

1r Diagnòstic i auditoria de ciberseguretat de l’empresa.

2n Elaboració d’un Pla de Ciberseguretat.

3r Taller grupal i tancament de la prestació del servei.

El termini per a la presentació de sol·licituds serà el que s’estableixi en la corresponent convocatòria que es publicarà properament.