CONVENI COL·LECTIU. TAULES SALARIALS

El BOE ha publicat del text del Conveni Col·lectiu Estatal d’Arts Gràfiques, Manipulats de Paper, Manipulats de Cartró, Editorials i Indústries Auxiliars. La durada d’aquest Conveni es fixa per a dos anys comptats a partir de l’1 de gener de 2017 fins al 31 de desembre de 2018.

El text publicat incorpora com annex les taules salarials aplicables a partir de novembre de 2017.

Resum dels acords presos:

1. Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars:

Vigència 2017 – 2018. Ultraactivitat Juny 2020

INCREMENT SALARIAL (Només salari base i plus lineal)

Novembre – Desembre 2017 1,2 —–> Absorbible
Any 2018 1,5 ————————–> Absorbible

PAGAMENT ÚNIC

150€ NO absorbible però SÍ compensable amb el que s’hagi pagat a compte de Conveni

PREAVISOS PER CESSAMENT PER PART DE TREBALLADORS

  • Directius i caps de taller (2 mesos)
  • Administratius, tècnics especialistes, comercials i caps d’equip (1 mes)
  • Resta de personal (15 dies)
  • Serveis generals i personal en formació (7 dies)

VACANCES:

  • Es suprimeix preferències per raó d’antiguitat.
  • Absències justificades amb dret a retribució, s’amplien a les parelles de fet degudament registrades.
  • Permís de 2 dies per hospitalització de parents fins al 2on grau de cosanguinitat ó afinitat.
  • Es podrà disfrutar mentre duri l’hospitalització i no obligatòriament els dos primers dies de la mateixa.

FALTES:

  • Incorporació com a falta greu la no utilització d’EPI o manipulació dels sistemes de seguretat per part del treballador, de conformitat amb l’avaluació de riscos laborals de l’empresa.
  • Supressió de l’obligació de les revisions semestrals dels treballadors que utilitzin pantalles, supeditat al que estableixi l’avaluació de riscos laborals.

INCORPORACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ EN CAS D’ASSETJAMENT:

Tret que ja existeixi protocol s’estableix el següent:

Consulta la versió en PDF “Conveni col·lectiu estatal d’arts gràfiques, manipulats de paper, manipulats de cartró, editorials i indústries auxiliars”

2. Taules salarials:

Taules-salarials_nov2017

Consulta la versió en PDF “Estructura salarial del convenio colectivo a partir de Noviembre de 2017 (Tablas salariales)