Informació sobre la Directiva Europea de Drets d’AutorEl Parlament Europeu va aprovar finalment el text de la Directiva de Drets d’Autor en el Mercat Únic Digital (DAMUD). Per a l’adopció final d’aquest text es requerirà dos tràmits formals: l’aprovació pel Consell de la Unió i la posterior publicació en el Diari Oficial de la Unió Europea.

Després de la seva publicació, els Estats membres disposaran d’un termini de 24 mesos per a la seva transposició als seus ordenaments jurídics, la qual cosa implica que la nostra Llei de Propietat Intel·lectual haurà d’ésser objecte d’una nova reforma per a introduir les novetats del text europeu.

Aquesta Directiva introdueix noves excepcions als drets de propietat intel·lectual, d’obligada incorporació per al Estats membres, com ho és el que s’estableix en l’article 3 respecte als usos de tecnologies de mineria de textos i dades, la il·lustració amb finalitats educatives en l’entorn digital de l’article 5 i la conservació del patrimoni cultural prevista en l’article 6.

També s’introdueixen mesures per a facilitar determinats usos d’obres i altres prestacions que estan fora del circuit comercial i es troben de forma permanent en les col·leccions d’institucions responsables del patrimoni cultural.

En l’article 15 d’aquesta Directiva s’introdueix un nou dret connex a favor dels editors de premsa sobre l’ús en línia de les seves publicacions. Aquest dret connex expirarà dos anys després de la seva publicació en premsa.

Una de les mesures que més polèmica ha suscitat durant tota la tramitació d’aquest text és la relativa a les plataformes de continguts en línia posats a disposició pels propis usuaris. Finalment, la Directiva estableix que aquestes plataformes hauran d’obtenir una llicència dels titulars de drets que cobriria els usos posats a disposició pels usuaris. En cas de no obtenir aquesta llicència, seran responsables dels continguts posats a disposició per tercers, tret que es compleixin determinades condicions assenyalades en la Directiva.

Per últim, el capítol 3 estableix mesures per a una remuneració equitativa dels autors i artistes intèrprets o executants quan cedeixen els seus drets, que implica una major transparència en l’explotació de les seves obres (han de rebre periòdicament, i almenys una vegada a l’any, informació actualitzada, pertinent i exhaustiva sobre l’explotació de les seves obres), mecanismes d’adaptació de la remuneració i de resolució de conflictes.