Foto: Shutterstock

Foto: Shutterstock

El passat 9 de setembre, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) va dictar una sentència en la qual determina que, amb caràcter general, un enllaç a una còpia pirata és un acte de comunicació pública i, per tant, pot ser perseguible.

El TJUE ha contestat en aquesta sentència a una sèrie de preguntes formulades per un tribunal holandès en el qual sol·licitava la seva opinió sobre l’activitat d’enllaç a còpies il·legals d’obres protegides.

En la fallada, a més de reconèixer la il·licitud d’un enllaç a una còpia no autoritzada de qualsevol obra protegida pels drets d’autor, també estableix que l’enllaç a una reproducció pirata podria no constituir un acte de comunicació pública quan es compleixin dues condicions de forma simultània:

Condicions per a l’enllaç legal:

1. Que aquesta activitat d’enllaçar s’efectuï sense ànim de lucre.
2. Que qui posi l’enllaç no sàpiga i no pugui saber raonablement que es tracta d’una còpia pirata.

De la mateixa manera, el TJUE considera en aquesta sentència que sí que hi ha un acte de comunicació pública quan l’hipervincle permeti eludir les mesures de protecció adoptades pel lloc on es troba l’obra.

Tal com reconeix el tribunal de Luxemburg, si existeix un acte de comunicació pública «...els titulars dels drets d’autor poden actuar no solament contra la publicació inicial de la seva obra en un lloc d’Internet, sinó també contra tota persona que col·loqui amb ànim de lucre un hipervincle que remeti a l’obra publicada il·legalment en aquest lloc…».

La fallada estableix la mateixa possibilitat d’actuació contra aquelles persones que duguin a terme l’activitat d’enllaçar sense ànim de lucre sempre que s’hagi acreditat que «...sabia o havia de saber que l’hipervincle que ha col·locat dóna accés a una obra publicada il·legalment en Internet…», així com en aquells casos en els quals l’hipervincle permeti «...eludir mesures de restricció adoptades pel lloc on es troba l’obra protegida…».

Aquesta sentència és important ja que que pot influir en la protecció que duu a terme CEDRE sobre els drets de propietat intel·lectual dels autors i editors a Internet.

Més informació: