1. Vaga convocada per part dels sindicats minoritaris Intersindical-CSC i Intersindical Alternativa de Cataluña (IAC).
2. La mateixa no ha estat secundada per aquells més representatius CCOO i UGT.
3. Aquells treballadors que prestin serveis en empreses o centres de treball ubicats a Catalunya tenen ple dret a secundar la vaga a títol individual. És a dir, amb independència de qui hagi convocat la vaga, la mateixa és legal.
4. Tots els centres de treball romandran oberts, amb total normalitat.
5. Totes aquelles absències que no guardin justificació documental (baixes mèdiques, llicències retribuïdes o situacions anàlogues) s’han d’imputar a la vaga.
6. Aquells treballadors que secundin la vaga passaran, durant aquesta jornada, a trobar-se en situació d’“alta assimilada” amb suspensió del contracte durant aquesta jornada.
7. Aquells empleats que secundin la vaga se’ls descomptarà del seu salari la retribució corresponent a aquest dia (inclosa la part proporcional de les pagues extres i del descans setmanal).
8. Si l’empleat, per causes justificades derivades dels efectes de la vaga en el transport públic, tall de carreteres, etc., no pogués personar-se al lloc de treball en l’horari establert -o ho fes amb retard-, podrà, sempre amb l’aprovació del seu superior, recuperar aquestes hores o, si escau, prestar els seus serveis des del domicili. La recuperació de les hores haurà de quedar degudament planificada.

Si bé la vaga està convocada per al proper divendres dia 18 d’octubre, és probable, com ja està succeint especialment a Barcelona, ​​que ja des de l’inici de la setmana existeixi dificultats en els desplaçaments o simplement per accedir al centre de treball a causa de manifestacions , talls de carretera, talls en el transport públic, etc. En aquest cas es recomanen les següents actuacions: 

1. De forma excepcional, i per facilitar l’accés dels empleats al centre de treball, es podrà ampliar la flexibilitat horària, sempre que tal sistema es troba implementat a l’empresa, durant aquesta setmana (del 15 al 18 d’octubre) podent entrar a treballar amb anticipació a l’hora oficial d’entrada habitual.
2. També és aplicable el que preveu el paràgraf 8 anterior.
3. Si, de forma esporàdica es produís alguna “parada” a manera de reivindicació, s’ha de respectar la voluntat d’aquells treballadors que desitgin secundar-, si bé, hauran de recuperar el temps invertit. La recuperació d’aquest temps haurà de quedar degudament planificada amb el responsable.

Barcelona, ​​a 14 d’octubre de el 2019.

Més informació: