LOGO DURAN SINDREUA continuació us relacionem una circular realitzada per Durán-Sindreu, assessors fiscals del Gremi d’Editors.

La crisi causada per la propagació del coronavirus COVID-19 està motivant l’aprovació de certes mesures per part de les Administracions Públiques. En concret, fins a la data, el Govern ha dictat 3 normes amb caràcter d’urgència (Reial Decret-llei 6/2020, de 10 de març; Reial Decret-llei 7/2020, de 12 de març; i Reial Decret 463/2020, de 14 de març).

Cal indicar que el calat econòmic d’aquestes normes és limitat i que s’espera l’aprovació d’un nou paquet de mesures per part de Govern dimarts que ve. Un cop conegut l’abast d’aquestes mesures, els informarem amb detall mitjançant una circular en què analitzarem cadascuna de les mesures que puguin tenir un impacte rellevant en l’empresa.

Resumim a continuació el contingut de les mesures aprovades fins ara, en virtut de les tres normes citades:

En l’àmbit fiscal:

Flexibilització dels ajornaments de deutes tributaris. És d’aplicació a persones físiques o jurídiques el qual el volum de facturació de l’exercici 2019 no sigui superior a 6.010.121,04 euros i arriba a tots els deutes tributaris el termini de presentació i l’ingrés finalitzi entre el 13 de març i el 30 de maig, ambdós inclosos. Fins i tot a les derivades de l’ingrés de retencions, IVA i ingressos a compte, que fins ara es consideraven inajornables. S’admetran ajornaments sense garanties per un termini de 6 mesos i no es reportaran interessos de demora durant els primers 3 mesos de l’ajornament.

En l’àmbit laboral:

Assimilació a “accident de treball” de la situació d’aïllament o contagi pel coronavirus COVID-19. És a dir, per a aquells casos en que el treballador/a es trobi en un període d’aïllament o contagi de l’COVID-19, es considerà, amb caràcter excepcional, una situació assimilada a un accident de treball o malaltia professional, exclusivament a l’efecte de la prestació d’incapacitat temporal, que correspon a un import del 75% de la base reguladora, a partir de l’endemà de la baixa i, evidentment, la seva durada vindrà determinada per l’informe de baixa i la corresponent alta. En aquest sentit, podran accedir a la prestació per AT o EP, tota persona treballadora per compte propi o aliè, sempre que es trobi en situació d’alta en el Règim de la Seguretat Social. Així mateix, en el Criteri 4/2020 de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social, s’estableix l’efecte retroactiu de la mesura, de manera que en el cas que el treballador/a hagués accedit a la prestació per IT, anteriorment a la publicació del RD llei 6/2020, i sempre que hagués estat derivada el COVID-19, tindrà dret a percebre l’import de la prestació des del moment que va iniciar l’IT, havent de tenir la consideració d’accident de treball.

Bonificacions per al turisme, comerç i hostaleria. Les empreses dedicades al sector del turisme, com a comerç i hostaleria (sempre que aquestes dues es trobin vinculades al sector del turisme) que la seva activitat productiva es generi en els mesos de febrer, març, abril, maig i juny, i que iniciïn o bé mantinguin en alta durant aquests mesos als treballadors/es amb contracte fix i discontinu, podran gaudir d’una bonificació del 50% de les quotes empresarials per Contingències Comunes, així com pels conceptes de recaptació conjunta de Desocupació, FOGASA i Formació Professional. La duració de la bonificació serà d’1 de gener 2020 a 31 de desembre 2020, excepte a les Illes Balears i Canàries, les quals s’aplicarà durant els mesos de febrer a març i sent aplicable la bonificació adoptada per pal·liar els efectes dels procediments de insolvència de el Grup Empresarial Thomas Cook.

En l’àmbit administratiu i processal:

Flexibilitat en la contractació de les Administracions Públiques. A tots els contractes a celebrar per l’Administració General de l’Estat o els seus organismes públics i entitats de Dret públic per atendre les necessitats derivades de la protecció de les persones i altres mesures adoptades pel Consell de Ministres per fer front a l’COVID-19, els resultarà d’aplicació la tramitació d’emergència; i el lliurament dels fons necessaris per fer front a les despeses corresponents que es realitzaran a justificar.

Suspenció de plaços. Mentres estigui en vigor l’estat d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 (en principi durant 15 dies naturals des del 14 de març de 2020), s’ha aprovat la suspensió de determinats terminis:

a) Terminis processals. Es suspenen tots els termes i terminis previstos en les lleis processals per a tots els ordres jurisdiccionals, reprenent-se a la finalització de l’estat d’alarma, amb determinades excepcions justificades.

b) Terminis administratius. Es suspenen tots els termes i terminis previstos per la tramitació de procediments de les entitats del sector públic, reprenent-se a la finalització de l’estat d’alarma, amb determinades excepcions molt justificades.

c) Terminis de prescripció i caducitat. Es suspenen els terminis de prescripció i caducitat de qualssevol accions i drets.

El caràcter general de la redacció pot fer pensar si la suspensió dels terminis afecta també a la presentació de declaracions i autoliquidacions de caràcter tributari, o cotitzacions d’autònoms, que hagin de presentar-se del 14 fins al 29 de març. Esperem que el paquet anunciat per al pròxim dimarts aclareixi aquesta possibilitat, doncs fins al moment no existeix confirmació de l’Agència Tributària ni de la Tresoreria General de la Seguretat Social.

Ànims a tots davant aquesta nova etapa que iniciem. Tenim als nostres professionals operatius mitjançant el nostre sistema de teletreball, per a qualsevol necessitat no dubteu a contactar amb nosaltres. Ara més que mai, us convidem a seguir la nostra pàgina web i perfil de Linkedln per estar al dia de totes les novetats. Anirem penjant diferents notes i vídeos al respecte.