A continuació us fem arribar l’informe realitzat per Ortega-Condomines Abogados, assessor laboral del Gremi d’Editors.

1. OBJECTE I CONTINGUT.-

Aquest vol ser un missatge de tranquil·litat (laboral) per a tots davant la situació, excepcional i sense precedents que estem vivint a causa del “COVID-19“. Situació negativa que es veu agreujada perquè, al tractar-se d’un situació nova i desconeguda fins al moment, el seu tractament legal no està previst específicament en la normativa laboral vigent.

2. CONSULTES GENERALS.-

Per aquest motiu són nombroses i contínues les preguntes que ens plantegen les empreses en relació a aquesta matèria, la majoria de les quals no poden ser contestades com voldríem perquè, com hem dit, no estan previstes en la normativa laboral ni en la de la Seguretat Social. Les respostes, doncs, de moment es basen en el sentit comú; amb preocupació per part nostra perquè els que ens movem en l’àmbit laboral sabem que en aquest àmbit, sovint, el sentit comú és el menys comú dels sentits.

3. CONSULTES MÉS FREQÜENTS.-

Són dos, sens dubte, les qüestions que més, amb molt, es plantegen: d’una banda, quines mesures urgents poden aplicar-se per pal·liar els efectes negatius directes del “COVID-19” en la realització de la feina en les empreses. Per una altra, què ha de fer-se amb els/les treballadors/es a qui els horaris de feina no els permeten compaginar la vida laboral amb la familiar quan han de cuidar dels seus fills que no tenen col·legi per no poder fer-ho altres familiars o persones.

4. MESURES RELATIVES A EL TREBALL QUE NO ES POT REALITZAR.-

Pel que fa a la primera qüestió, la mesura que sí que està prevista a l’Estatut dels Treballadors -ET- i disposicions complementàries és l’Expedient de Regulació Temporal d’Ocupació (ERTO). Amb aquest es poden suspendre els contractes de personal -en la seva totalitat o part del mateix- durant el temps necessari. El motiu és, específicament (a part de les causes econòmiques, productives, tècniques o organitzatives que ara no tractem ni ens interessen) la concurrència d’un supòsit de “FORÇA MAJOR” i encara que aquest ja es troba previst per a situacions molt concretes (un incendi; una inundació, un fenomen natural -nevada o pluges torrencials que impossibiliten la prestació de serveis, per exemple-…) també pot ser-ho, òbvia i clarament, per descomptat, en l’actual pandèmia del “COVID-19”.

La tramitació d’un ERTO per “força major” en l’ET és molt senzilla, àgil i ràpida. No obstant, per això demanem la màxima tranquil·litat, estem esperant urgents mesures complementàries via Reial Decret Llei -ja anunciades- per facilitar encara més el seu tràmit. Adjuntem comunicat conjunt dels agents socials en aquest sentit. Entre d’altres, per exemple, exonerar l’empresa durant l’ERTO de l’obligació de seguir cotitzant pels treballadors afectats pel mateix, possibilitat, en l’actual normativa, que depèn de la seva concessió vegada per vegada. També, un altre exemple, que el temps durant el qual, per aplicació de l’ERTO, el treballador percebi la desocupació en comptes del seu salari, no li computi, com gastat, restant-se-li l’utilitzat de la seva durada total, en el cas que en el futur tornés a tenir dret a aquesta prestació per un altre motiu -un acomiadament, entre altres causes-.

5. COMPAGINACIÓ DEL TREBALL AMB LA CURA DELS FILLS.-

Pel que fa a la segona qüestió (la problemàtica de compaginar la feina amb la cura dels fills que no poden anar a les seves escoles pel tancament d’aquestes), recomanem a les empreses que estiguin obertes i flexibles per arribar amb els treballadors/es afectats/es a possibles acords en aquesta matèria, sempre, naturalment, que aquests siguin possibles segons la naturalesa de la feina a realitzar. En qualsevol cas, considerem l’excepcionalitat de la situació existent. Entre aquests possibles acords hi hauria la possibilitat del teletreball des de casa, també, és clar, quan aquest sigui factible. Entre les mesures que es preveuen en aquesta matèria es troba l’abonament d’una prestació econòmica, a càrrec de l’Estat, a abonar a treballadors/es que hagin de deixar de treballar per no tenir cap alternativa per a la cura dels seus fills. Aquesta mesura ja s’ha adoptat a Portugal, per exemple, en establir-se ajudes als pares del 66% del salari amb càrrec un 33% a les empreses i un 33% a l’estat a l’efecte que durant aquest període puguin estar en els seus domicilis . Veurem quina és la versió aquí.

6. ALTRES QÜESTIONS. BAIXES MÈDIQUES PER “CORONAVIRUS” O CONFINAMENTS FORÇOSOS.-

Ja hem indicat en circulars remeses anteriorment que les baixes per “Coronavirus” o els confinaments forçosos que impedeixin anar a la feina, seran assimilats a accidents de treball, percebent per això el/la treballador/a afectat/da el 75% de la seva base de cotització des del primer dia. Al respecte, aconsellem posar-se en contacte amb la pròpia Mútua d’Accidents per aclarir i concretar la forma i manera de realitzar els tràmits en aquestes situacions de baixa.

7. INFORMACIÓ URGENT I PUNTUAL: TRANQUIL·LITAT.-

Seguirem informant, puntual i urgentment, a través de les nostres Circulars Laborals, de totes les normes i disposicions es promulguin relacionades amb l’actual situació, tan excepcional que estem vivint. Però tornem a insistir en la tranquil·litat amb la qual hàgim actuar en totes les qüestions relacionades amb aquesta matèria, sobretot considerant que van a promulgar normes concretes i especifiques de com fer-ho, amb tota seguretat en el Consell de Ministres de demà dia 17 de març.

A Barcelona, a setze de març de dos mil vint.

Més circulars laborals sobre aquest tema: