Subministrament de material bibliogràfic, audiovisual i multimèdia del lot fundacional del centre cívic de Zabalgana

A continuació us adjuntem tota la informació relacionada al subministrament de material bibliogràfic, audiovisual i multimèdia corresponent al lot fundacional del centre cívic Zabalgana.

 

Divisió per lots i nombre

Lot A: infantil i juvenil: temes i literatura (format paper), amb un preu de 60.000 euros
Lot B: literatura per a adults/es (format papi l), amb un preu de 40.000 euros
Lot C: temes per a adults/es (format paper), amb un preu de 50.000 euros
Lot D: còmics per a totes les edats (format paper), amb un preu de 25.000 euros
Lot I: material audiovisual i multimèdia (DVD i Cd-rom), amb un preu de 20.000 euros

 

Admissió de variants

Podran ser admeses variants en el subministrament dels lots, tenint en compte el llistat que reculli una proposta inicial de compra i de conformitat amb els criteris que determini la biblioteca. Veure en tot cas les obligacions de l’empresa adjudicatària recollides al PCT.

 • Pressupost, IVA inclòs: 195.000,00 euros. De la quantitat anterior, correspon en concepte d’IVA: 7.500,00 euros
 • Expedient: 2016/CONSOC0101
 • Contracte: Subministraments
 • Forma d’adjudicació: Tramitació: normal. Procediment: obert. Contracte subjecte a regulació harmonitzada: no
 • Import: 195.000 euros

 

Garantia

a) Garantia provisional: no s’exigeix
b) Garantia definitiva: 5 per cent del pressupost total del contracte, IVA no inclòs, excepte les dispenses previstes en el plec de condicions
c) Garantia complementària: no s’exigeix

 • Termini execució: un any des de la signatura del contracte.
 • Pròrroga: no hi ha
 • Classificació: No
 • Organisme: Ajuntament de Vitòria-Gasteiz
 • Administració: LOCAL
 • Publicació: BOTH Alava 6 de data 16/01/2017
 • Àrea: ALAVA, País BASC

 

Documentació i examen d’expedient

 • Data límit d’obtenció de documents i informació: fins la data límit de presentació de proposicions.
 • Examen de l’expedient: Els expedients podran ser examinats al Servei de Centres Cívics, situat en la calli Fra Zacarías, 3, primera planta, 01005 Vitòria-Gasteiz. Telèfon 945 161202. Fax 945 161220. Des del 17/01/2017 fins al 17/02/2017 a les 13.00 h.
 • Així mateix també podran ser consultats a la pàgina de l’Ajuntament de Vitoria-Gasteiz. Consulta de licitacions i contractes
 • Data límit presentació: 17 de febrer de 2017. A aquests efectes es consideraran festius els dies de tancament de l’oficina d’atenció ciutadana de Sant Martín (Registre General), els quals es faran públics en el perfil del contractant de la pàgina web municipal, de 8.30 h a 13.00 h de dilluns a divendres.
 • Data orientativa Gestboes: Divendres, 17/02/2017.

   

Data d’obertura de sobres

 • L’obertura del sobre B (documentació administrativa) tindrà lloc a la casa consistorial, en acte no públic, a les deu hores i trenta minuts (10.30 h) del primer dimecres hàbil següent al dia de terminació del termini de presentació de proposicions.
 • L’obertura del sobre C (documentació tècnica per a la valoració dels criteris d’adjudicació que depenguin d’un judici de valor no quantificable per fórmula) tindrà lloc a la casa consistorial, en acte públic, a les onze hores i trenta minuts (11.30 h) el mateix dimecres que el de l’obertura del sobre B
 • L’obertura del sobre A (proposició econòmica i documentació tècnica per a la valoració dels criteris de valoració, diferents del preu, que hagin d’avaluar-se mitjançant l’aplicació d’una fórmula) tindrà lloc a la casa consistorial, en acte públic, a la data i hora que s’indiqui en el perfil del contractant de l’òrgan de contractació.

 

Enllaços d’interès:

2017-11-08T03:15:28+00:00 24 gener, 2017|Categories: Concursos, Notícies|Tags: , , |
2017-11-08T03:15:28+00:00 24 gener, 2017|Categories: Concursos, Notícies|Tags: , , |