Subministrament bibliogràfic per a Biblioteques Públiques Municipals i per a la Biblioteca de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria

Subministrament i distribució de 300 col·leccions bibliogràfiques per a Biblioteques Públiques Municipals de menys de 50.000 habitants

* Valor IVA exclòs: 492 307.69 euros

Expedient: M170008

Contracte: Subministraments; Assistència Tècnica-Estudis

Forma d’adjudicació: Procediment obert.  Procediment accelerat

Organisme: Subdirección General de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría de Estado de Cultura

Administració: CENTRAL

Publicació:

DOUE nº 70 de data 08/04/2017

BOE nº 91 de data 17/04/2017, Pàgina 28247

Àrea: ESPANYA

Informació: Subdirección General de Gestión Económica y Financiera de la Secretaría de Estado de Cultura. Plaza del Rey, 1. Madrid 28004. Telèfon: 91 7017085. Correu electrònic: junta.contratacion@mecd.es. Fax: 91 5230166

Web informació: https://contrataciondelestado.es

Data límit presentació: Termini per a la recepció d’ofertes o sol·licituds de participació: 22/05/2017 Hora local: 17.30h

Data orientativa Gestboes: Dilluns, 22/05/2017

Data obertura: Dimecres, 28/06/2017 Hora local: 09.50h

Enllaç a l’anunci:

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132025-2017:TEXT:ES:HTML&src=0

Subministrament de quantia indeterminada (article 9.3.a TRLCSP) de béns de caràcter bibliogràfic i audiovisual amb destinació a la Biblioteca de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria

Durada en mesos: 48 (a partir de l’adjudicació del contracte)

Expedient: UGAP/BIBLIOTECA/17/620.05.00/2

Contracte: Subministraments

Forma d’adjudicació: Oberta. L’oferta econòmicament més avantatjosa tenint en compte els criteris enumerats a continuació

  1. Oferta econòmica. Ponderació 30
  2. Sistema de gestió de comandes àgil i precís. Ponderació 15
  3. Serveis de valor afegit que millori les bases establertes. Ponderació 10
  4. Capacitat d’un servei òptim i eficàcia en la gestió. Ponderació 20
  5. Temps mitjà de lliurament. Ponderació 25

Variants: Amb variants

Termini d’execució: Durada en mesos: 48 (a partir de l’adjudicació del contracte)

Organisme: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Administració: UNIVERSIDADES

Publicació: DOUE nº 72 de data 12/04/2017 i al BOE nº 100 de data 27/04/2017, Pàgina 30870

Àrea: LAS P.GRAN CANARIA, CANARIAS

Informació: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Calle Real de San Roque, 1, módulo B, 2ª planta. Servicio de Patrimonio y Contratación. Subdirección de Contratación. 35015 Las Palmas de Gran Canaria. Telèfon: +34 928453312/928453314/928453387/928453309 Correu electrònic: sub_contratacion@ulpgc.es. Fax: +34 928453301

Direcció del poder adjudicador: http://www.ulpgc.es/perfilcontratante

Es pot obtenir més informació a: Biblioteca de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Campus Universitario de Tafira s/n.  Punt de contacte: Biblioteca Universitaria A l’atenció de la Directora de la Biblioteca Universitaria

35017 Las Palmas de Gran Canaria

Telèfon: +34 928458683/928458691/928458682/928454562

Correo electrónico: dir_bu@ulpgc.es/adm_bu@ulpgc.es

Internet: http://www.ulpgc.es

El plec de condicions i la documentació complementària (inclosos els documents destinats a un diàleg competitiu i un sistema dinàmic d’adquisició) es poden obtenir a: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Calle Real de San Roque, 1, módulo B, 2ª planta. 35015 Las Palmas de Gran Canaria. Telèfon: +34 928453314/928453312/928453387/928453309

Correu electrònic: sub_contratacion@ulpgc.es. Fax: 928453301

Internet: http://www.ulpgc.es/perfilcontratante

Informació obertura: Sala de Juntas de la Sede Institucional de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Web Informació: http://www.ulpgc.es/perfilcontratante

Data Límit Presentació: A les 14.00h del dimarts, tretze de juny de dos mil disset (13/06/2017)

Data orientativa Gestboes: Martes, 13/06/2017

Data obertura: A les 10.00h del dilluns, vint-i-sis de juny de dos mil disset (26/06/2017)

Enllaç a l’anunci: DOUE

http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:138123-2017:TEXT:ES:HTML&src=0